Me asistencën e projektit “Bashki të forta”, bashkia Delvinë ka prodhuar dhe publikuar “Planin e Performancës për vitin 2020-2022”. Ky plan gjendet në faqen web të bashkisë, lehtësisht për konsultim nga publiku. Objektivi i bashkisë Delvinë është rritja e transparencës dhe llogaridhënies publike në lidhje me shpenzimet dhe shkallën e ekzekutimit të buxhetit.

 

Plani Performances Delvine aktualizimi shkurt 2020
AlbaniaUSA